anuluj
Pokazywanie wyników dla 
Zamiast tego wyszukaj 
Czy miało to oznaczać: 

Sprzedawca nie ma towaru który kupiłem. Podjęła decyzję o odstąpieniu od umowy za mnie.

DBASOLAR
#9 Pomysłodawca#

Witam. Zakupiłem wczoraj turbosprężarkę do samochodu. Regenerowana za 500 zł plus wysyłka 30 zł. Dzisiaj telefonicznie zostałem poinformowany, że turbina zastała sprzedana komuś inne mu i jej nie otrzymam, a kasa została zwrócona. Czy obowiązuje coś takiego jak odpowiedzialność kontraktowa?  Są turbiny po około 750 zł, ale ja kupiłem 250 zł taniej. Czy mogę domagać się "zadośćuczynienia" za miś dopłacenia z winy sprzedawcy?

oznacz moderatorów
23 ODPOWIEDZI 23

Knowhere
#21 Demiurg#

@DBASOLAR Cena, w tym przypadku, to drugorzędne kryterium. Pierwszym jest fakt regeneracji - jeśli ktoś robi to tanio, to z reguły robi to kiepsko.

PS Taki przykład, nie z tej branży co prawda, ale dobrze obrazujący powiedzenie "jaka płaca, taka praca" - https://youtu.be/XbdW8DeP_20

______________

"złote myśli" xyz96: "Sprzedawcy zawsze byli, są i będą moimi wrogami na AG."😄

oznacz moderatorów

kostas11
#21 Demiurg#

@DBASOLAR chyba lepiej że to zrobił teraz niż miał byś czekać 30 dni wyznaczyć termin i sam odstąpić zgodnie z prawem, sprzedawca zachował się uczciwie szybko naprawiając błąd. Jedyne co to sąd nic innego nie zrobisz 🙂

Art. 5431. § 1. Jeżeli kupującym jest konsument, sprzedawca obowiązany jest niezwłocznie wydać rzecz kupującemu, nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy, chyba że umowa stanowi inaczej.

§ 2. W razie opóźnienia sprzedawcy kupujący może wyznaczyć dodatkowy termin do wydania rzeczy, a po jego bezskutecznym upływie może od umowy odstąpić.

 

________
Κώστας
oznacz moderatorów

DBASOLAR
#9 Pomysłodawca#

Odpowiedzialność kontraktowa (łac. ex contractu) – odpowiedzialność cywilnoprawna wynikająca z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, które powstało na skutek czynności prawnej, obejmująca obowiązek naprawienia wynikłej z tego szkody.

 

W prawie polskim odpowiedzialność kontraktowa opiera się na art. 471 kodeksu cywilnego: Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

 

Ciężar dowodu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania spoczywa na wierzycielu. Nie ma on natomiast obowiązku udowodnienia winy dłużnika. Dłużnik może się uwolnić od odpowiedzialności, jeśli wykaże, że wykonał zobowiązanie, albo że niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania nastąpiło nie z jego winy. Winą dłużnika jest zarówno zamiar niewywiązania się ze zobowiązania, jak również nieumyślne niedochowanie należytej staranności przy jego wykonywaniu. Co do zasady natomiast dłużnik nie odpowiada za przypadek.

oznacz moderatorów

xyz96
#21 Demiurg#

@kostas11 Ale on nie musi odstępować od umowy. Może, ale nie musi. Sprzedawca zachował się uczciwie zawierając umowę i odmawiając wydania rzeczy?? Podziwiam Twoje poczucie uczciwości 🙂

oznacz moderatorów