anuluj
Pokazywanie wyników dla 
Zamiast tego wyszukaj 
Czy miało to oznaczać: 

Nieprzyjęcie paczki

KUZAR1980
#1 Nowicjusz#

Mam pytanie odnośnie pewnej części do samochodu, ponieważ kupiłem część od pewnej osoby na allegro, która nie określiła warunków zwrotu i ta paczka jest w drodze. Zapłaciłem z góry, ale dopatrzyłem się,że to jednak nie jest ta część do mojego modelu auta na podstawie danego szczegółu. Czy mogę nie przyjąć tej przesyłki i sprzedający powinien mi zwrócić pieniądze??

oznacz moderatorów
19 ODPOWIEDZI 19

kostas11
#21 Demiurg#

Jeśli kupiłeś jako osoba prywatna od firmy, masz prawo odstąpić od umowy, powinieneś odebrać i odesłać z pismem, jeśli nie odbierasz pisz pismo i wyślij sprzedawcy odda Ci kasę pomniejszoną o paczkę zwrotną po to jest na twojej głowie 🙂

________
Κώστας
oznacz moderatorów

RED
#20 Guru#

Trochę kultury i szacunku do drugiego człowieka i do jego pracy

ktoś ta paczkę przygotował, wysłał poświęcił czas a tu taki tekst

Porozmawiaj ze Sprzedawcą przeproś i jeżeli to była firma a ty jesteś konsumentem

możesz odstąpić od umowy

pamiętaj że za drogę powrotną przesyłki będziesz musiał ponieść koszty

 

oznacz moderatorów

a_brod
#12 Orędownik#

@KUZAR1980 Weź pod uwagę jedno, to że nie przyjmiesz przesyłki nie spowoduje,iż ona za darmo wróci do nadawcy.  Tymi kosztami firma kurierska obciąży sprzedającego. Powinieneś w pierwszej kolejności porozmawiać ze sprzedawcą, napewno da się to rozwiązać w cywilizowany sposób.  

Endrju
oznacz moderatorów

akcesoria-net-pl
#15 Entuzjasta#

W ramach odstąpienia od umowy możesz nie odbierać przesyłki. To nawet lepsze rozwiązanie, bo nie trzeba będzie zamawiać kuriera i szybciej będzie po sprawie. Uprzedź sprzedawcę, że odstępujesz od umowy. A kiedy sprzedający wystąpi o zwrot prowizji i allegro zapyta, to potwierdź, że skorzystałeś z prawa do odstąpienia.

W wiadomości do sprzedawcy dołączenie 'przepraszam za kłopot' będzie jak najbardziej na miejscu.

oznacz moderatorów

xyz96
#21 Demiurg#

Tak jak wyżej, wyślij oświadczenie o odstąpieniu od umowy mailem lub przez formularz Allegro, nie odbieraj paczki. Jeśli powrót przesyłki do nadawcy nie jest darmowy, powinieneś pokryć koszt powrotu. Sprzedawca przy zwrocie wpłaty potrąci Ci koszt powrotu przesyłki, a jeśli zwrot do nadawcy jest darmowy, zwróci Ci całą wpłatę.

oznacz moderatorów

RED
#20 Guru#

@akcesoria-net-pl @xyz96 

ja się pytam gdzie w ustawie konsumenckiej i kodeksie cywilnym jest napisane, że można nie odbierać przesyłki?

odpowiedni paragraf że jest inaczej już ktoś cytował na tym forum

oznacz moderatorów

xyz96
#21 Demiurg#
oznacz moderatorów

akcesoria-net-pl
#15 Entuzjasta#

Po pierwsze, gdzie jest napisane, że muszę odebrać.

Po drugie, pomijając jakieś wygibasy prawne, jakie to ma znaczenie, prócz utrudnienia życia obu stronom. Nie odbierając godzę się na pokrycie kosztów przesyłki zwrotnej, które i tak musiałbym ponieść.  

oznacz moderatorów

RED
#20 Guru#

@akcesoria-net-pl 

a jest napisane np w kodeksie cywilnym

Art. 535 Przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.

Zgodnie z Kodeksem cywilnym sprzedawca ma prawo domagać się odszkodowania za niewywiązanie się z postanowień umowy przez konsumenta:

Art. 471: Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

Przez poniesioną szkodę możemy rozumieć nie tylko koszty przesyłki, ale również jej spakowania oraz zabezpieczenia. W niektórych przypadkach sprzedawca może starać się również o zwrot ceny nieodebranego produktu, jeśli jego wysłanie do konkretnego kupującego uniemożliwiło sprzedanie go komuś innemu (np. w sytuacji, gdy jest to produkt sezonowy lub świąteczny, a także w przypadku biletów na wydarzenia kulturalne i inne, odbywające się w określonym terminie).

poczytaj tutaj

https://www.rzetelnyregulamin.pl/pl/a/co-zrobic-gdy-klient-nie-odbiera-przesylki-za-pobraniem

oznacz moderatorów

akcesoria-net-pl
#15 Entuzjasta#

@RED  Nie jestem prawnikiem, Ty pewnie też. Wiesz jak będzie wyglądać dyskusja między takimi dwoma 'specjalistami'? Ty mi wrzucasz fragment z ustawy kodeks cywilny, ja z ustawy o ochronie praw konsumenta. I co? I tak moja jest mojsza🤣

 @xyz96 wrzucił linka z UOKiK i to jest koniec tematu. 

oznacz moderatorów

temporalis_pl
#11 Animator#

Odmówienie przyjęcia przesyłki w tej sytuacji jest niewywiązaniem się z umowy i powstaje w tej sytuacji wierzytelność po stronie sprzedawcy, a ściąganie wierzytelności wiąże się z kosztem ryczałtowym 40 euro (art. 10 ust. 1 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 403))

oznacz moderatorów

akcesoria-net-pl
#15 Entuzjasta#

W tej sytuacji NIE. Mówimy o konsumencie. Ustawa na którą się powołujesz dotyczy przedsiębiorców.

oznacz moderatorów

konto zamknięte
Nie dotyczy

.. tak blisko .. 😕 nie mów, że dla konsumentów nie ma takiego przepisu z €40 😕

oznacz moderatorów

temporalis_pl
#11 Animator#

Ustawa mówi o transakcjach handlowych nie dzieląc transakcji na b2b i b2c. 

oznacz moderatorów

akcesoria-net-pl
#15 Entuzjasta#

@temporalis_pl  Lubisz mieć ostatnie zdanie 🤑 Z panem G nie wygrasz.

 

Art. 2. Przepisy ustawy stosuje się do transakcji handlowych, których wyłącznymi stronami są:

 

1) przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. nr 220, poz. 1447, z późn. zm.);

2) podmioty prowadzące działalność, o której mowa w art. 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej;

3) podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, z późn. zm.);

4) osoby wykonujące wolny zawód;

5) oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych;

6) zagraniczni przedsiębiorcy, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o zasadach prowadzenia na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne (Dz. U. z 1989 r. nr 27, poz. 148, z późn. zm.), prowadzący przedsiębiorstwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

7) przedsiębiorcy z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej.

oznacz moderatorów

temporalis_pl
#11 Animator#

 

Przedsądowe wezwanie do zapłaty

Działając w imieniu własnym, prowadząc działalność gospodarczą pod firmą xxxxx, niniejszym wzywam Imię i Nazwisko do zapłaty na moją rzecz należności w łącznej wysokości: 1001,74zł (słownie: tysiąc jeden złotych i siedemdziesiąt cztery grosze) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w płatności, w nieprzekraczalnym terminie 5 (pięciu) dni od dnia otrzymania niniejszego wezwania, pod rygorem niezwłocznego skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.

Powyższa kwota należna jest mi tytułem nieuiszczonej do chwili obecnej ceny zakupionego towaru i kosztów dostawy towaru. Na powyższą kwotę składają się następujące należności:

  • kwota 985,87 złotych (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt pięc złotych i osiemdziesiąt siedem groszy) obejmująca pozostałą do zapłaty cenę za zakupiony towar zgodnie z zamówieniem w ofercie numer xxxx z dnia  18 lutego 2020 roku
  • kwota 15,87 złotych (słownie: piętnaście złotych i osiemdziesiąt siedem groszy) stanowiąca koszt zwrotnej dostawy towaru.

 

Nadto, niezależnie od powyższych, wzywam do zapłaty kwoty stanowiącej równowartość 40 EURO tytułem rekompensaty za koszty odzyskiwania należności zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 403).

Wyżej wskazaną kwotę łączną 1173,34zł (tysiąc sto siedemdziesiąt trzy złote i trzydzieści cztery grosze złotych), powiększoną o odsetki ustawowe za opóźnienie w zapłacie, należy wpłacić na następujący rachunek 

Nr konta do wpłat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Dane firmy

Addres Firmy

 

 

w nieprzekraczalnym terminie 5 (pięciu) dni od dnia otrzymania niniejszego wezwania, pod rygorem niezwłocznego skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.

 

Informuję przy tym, iż brak zapłaty w zakreślonym wyżej terminie spowoduje wytoczenie powództwa przed sądem powszechnym o zapłatę, co narazi Państwa na znaczne dodatkowe koszty, w tym dalsze odsetki ustawowe oraz wszelkie koszty procesu, wraz z kosztami zastępstwa procesowego.

 

Pismo niniejsze należy traktować jako wezwanie do dobrowolnego spełnienia żądania. W razie bezskutecznego upływu terminu zakreślonego na wpłatę wyżej opisanej należności, wszczęcie postępowania nastąpi bez jakichkolwiek dalszych wezwań.

 

Jednocześnie informuję, iż zakupiony przez Państwa towar dostępny jest do odbioru pod adresem: Adres firmy

oznacz moderatorów

konto zamknięte
Nie dotyczy

jeszcze pieczątka notarialna i podpis notariusza, żeby było oryginalnie i nie wykręci się 🙂

oznacz moderatorów

temporalis_pl
#11 Animator#

Wystarczy skan na maila wysłać i po 5 dniach przesłać do pełnomocnika "papiery"

oznacz moderatorów

konto zamknięte
Nie dotyczy

najlepiej mieć takiego zaufanego już, żeby na luzie z nim załatwiać 🙂

oznacz moderatorów