anuluj
Pokazywanie wyników dla 
Zamiast tego wyszukaj 
Czy miało to oznaczać: 

Wypłata z Przelew24 została wyłączona

namaziserwis
#8 Zapaleniec#

Witam wszystkich! 5 dni temu po spełnieniu wszystkich wymaganych procedur Allegro aktywowała możliwość korzystania z Przelew24. Od dziś ta opcja została wyłączona. Klienci nadał wpłacają złotówki na Przelew24, ale ja od dziś nie mogę wypłacić pieniądze na swoje konto. Z Upay wszystko gra. Co to może być?

oznacz moderatorów
2 ODPOWIEDZI 2

kostas11
#21 Demiurg#

A może nie do końca aktywowałeś ? Przelew poszedł, dane uzupełniłeś lub przesłałeś potrzebne dokumenty ? Za mało informacji ?

Przypadki Wstrzymania Wypłaty

5.10. PayPro, w przypadkach określonych w art. 8.9. i 8.10 Regulaminu Allegro, jest uprawnione do czasowego wstrzymania wypłaty środków zaewidencjonowanych w ramach narzędzia rozliczeniowego prowadzonego dla Sprzedających działających w ramach Konta Firma w Allegro (“Wstrzymanie Wypłaty”), którzy spełniają następujące kryteria:

a. zostali zakwalifikowani przez Allegro.pl do grupy Sprzedających, których Transakcje obarczone są podwyższonym stopniem ryzyka (tj. w ramach których istnieje podwyższone prawdopodobieństwo ubiegania się przez Kupujących o wypłatę rekompensat w ramach Programu Ochrony Kupujących zgodnie z postanowieniami załącznika nr 9 do Regulaminu Allegro) na podstawie kwalifikacji przeprowadzonej zgodnie z kryteriami określonymi w art. 5.11 poniżej lub

b. prowadzą działalność w ramach Konta Firma jako podmiot mający siedzibę, zarejestrowaną działalność lub rzeczywiste miejsce prowadzenia działalności gospodarczej znajdują się poza obszarem Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wstrzymanie Wypłaty jest dokonywane przez PayPro na zlecenie oraz na podstawie informacji przekazanych przez Allegro.pl i dotyczy wszystkich Kont Firma danego Sprzedającego.

c. publikują Oferty w ramach w kategorii, o których mowa w art. 5.9. Regulaminu Allegro.

Kryteria stosowane przy Wstrzymaniu Wypłaty

5.11. Wstrzymanie Wypłaty dotyczy Kont Sprzedającego, na których łącznie obroty z Ofert w kategorii „Telefony i akcesoria” przekroczyły 600.000 (słownie: sześćset tysięcy) złotych w ciągu ostatnich 6 miesięcy liczonych od ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego dzień kwalifikacji Konta Sprzedającego do Wstrzymania Wypłaty. Ponadto brane jest pod uwagę spełnienie przez danego Sprzedającego łącznie na wszystkich jego Kontach Firma bez względu na rodzaj kategorii, w której dokonuje on sprzedaży jednego z poniższych warunków:

a. przynajmniej 25 % wartości Transakcji zawartych w ciągu 60 dni kalendarzowych poprzedzających dzień kwalifikacji do Wstrzymania Wypłaty pochodzi z Ofert, w których deklarowany przez Sprzedającego czas dostawy Towaru, na dzień zawarcia umowy z Kupującym, przekracza 7 dni roboczych;

b. liczba Dyskusji zakończonych jako nierozwiązane u Sprzedającego, który w ciągu ostatnich 60 dni zawarł więcej niż 1000 umów, przekroczyła 0,2% w stosunku do liczby wszystkich zawartych w tym czasie umów. Jeżeli w ciągu ostatnich 60 dni Sprzedający zawarł mniej niż 1000 umów, liczba Dyskusji zakończonych jako nierozwiązane w tym okresie przekroczyła dwie;

c. liczba otwartych przez Kupujących Dyskusji w ciągu 60 dni kalendarzowych poprzedzających dzień kwalifikacji do Wstrzymania Wypłaty przekracza 10 i jednocześnie dla więcej niż 10% z nich Sprzedający nie udzielił odpowiedzi i nie złożył wyczerpujących wyjaśnień w ciągu 24 godzin od skierowania zarzutów przez Kupującego, z zastrzeżeniem, że czas ten nie biegnie w soboty, niedziele i pozostałe dni ustawowo wolne od pracy;

d. w ciągu 60 dni bezpośrednio poprzedzających Wstrzymanie Wypłaty Sprzedający na podstawie art 2.13 oraz 8.4. Regulaminu Allegro posiada czasowo ograniczony dostęp do poszczególnych usług świadczonych w ramach Allegro lub Allegro.pl zawiesiło na czas określony lub nieokreślony jedno, kilka bądź wszystkie Konta Sprzedającego w Allegro;

e. średnia ocen Sprzedającego w dniu kwalifikacji do Wstrzymania Wypłaty wynosi mniej niż 4,900 (cztery i dziewięć dziesiątych).

________
Κώστας
oznacz moderatorów

namaziserwis
#8 Zapaleniec#

Wszystkie dokumenty wysłał, za tym skończyli mnie Przelew 24. Kilkanaście razy zrobiłem z niego wypłaty, i teraz ono jest zablokowane

oznacz moderatorów