anuluj
Pokazywanie wyników dla 
Zamiast tego wyszukaj 
Czy miało to oznaczać: 

Zwrotu towarów odstąpienie bez wyjścia

MAMY ROZWIĄZANIE!
Babyhoodua
#9 Pomysłodawca#

Powiedz mi, co mam robić. Niedawno zacząłem sprzedawać na Allegro. Otrzymałem wiadomość o statusie zwrotu toware.
Powód zwrotu: odstąpienie bez wyjścia.
Co powinienem zrobić? jak powinienem postąpić?

oznacz moderatorów
9 ODPOWIEDZI 9
kostas11
#21 Demiurg#

@Babyhoodua przyjąć zwrot i oddać kupującemu co wpłacił 😄

________
Κώστας
oznacz moderatorów
la_nika
Moderatorka
Moderatorka

@Babyhoodua jesteś przedsiębiorcą, czyli zakupy mają charakter konsumencki, w takij sytuacji kupujący może w ciągu 14 dni od otrzymania zamówienia odstąpić od umowy i zwrócić Ci kupiony przedmiot bez podawania przyczyny. W takiej sytuacji masz 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu (informacji o zwrocie) na zwrot wpłaty, możesz wstrzymać się ze zwrotem do momentu otrzymania przesyłki ze zwracanym towarem od kupującego. Kupującemu powinieneś zwrócić koszt towaru oraz koszt dosatwy do niego w wysokości najtańszej opcji, która była dostępna w ofercie. 
Aby poczuć się pewniej na Allegro zachęcam Cię do korzystania z bezpłatnych kursów w ramach Akademii Allegro. 

   Monika
   Moderatorka


   _____________
   Podziel się z nami swoją opinią o Allegro Gadane i wypełnij ankietę.
   
oznacz moderatorów
Babyhoodua
#9 Pomysłodawca#

Nie rozumiem, jak to zrobić. Pytanie o to.
Czy kupujący wyśle ​​mi przedmiot, czy powinienem coś zrobić? Jak powiedzieć klientowi, gdzie ma zwrócić produkt?

oznacz moderatorów
mdrogeria
#21 Demiurg#

@Babyhoodua otrzymałeś wiadomość , czyli klient odstąpił od umowy , teraz ma 14 dni na odesłanie . Paczka wróci , zweryfikujesz i jak będzie OK zwrócisz środki .

oznacz moderatorów
kostas11
#21 Demiurg#

@Babyhoodua zwrot przyjdzie na adres który jest podany w allegro do zwrotów 😄 

A tu se przeczytaj o zwrotach, przyda się 🙂 https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20140000827/U/D20140827Lj.pdf

Rozdział 4
Prawo odstąpienia od umowy
Art. 27. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem
przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny
i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i
art. 35.
Art. 28. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
1) dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc
zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie
przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,
a w przypadku umowy, która:
a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w
częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od
objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
2) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
Art. 29. 1. Jeżeli konsument nie został poinformowany przez przedsiębiorcę o
prawie odstąpienia od umowy, prawo to wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia
upływu terminu, o którym mowa w art. 27.
2. Jeżeli konsument został poinformowany przez przedsiębiorcę o prawie
odstąpienia od umowy przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, termin do
odstąpienia od umowy upływa po 14 dniach od udzielenia konsumentowi informacji
o tym prawie.
Art. 30. 1. Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy
oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu,
którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy.
2. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego
upływem.
3. Jeżeli przedsiębiorca zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o
odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, konsument może także odstąpić od
umowy:
1) przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego
załącznik nr 2 do ustawy;
2) przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej przedsiębiorcy.
4. Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie przesłać konsumentowi na
trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy
złożonego w sposób, o którym mowa w ust. 3.
Art. 31. 1. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub
umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą.
2. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim
przedsiębiorca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
Art. 32. 1. Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w
terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od
umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym
koszty dostarczenia rzeczy.
2. Przedsiębiorca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego
sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się
na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
3. Jeżeli przedsiębiorca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta,
może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili
otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej
odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Art. 33. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy
zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest
zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych
kosztów.
Art. 34. 1. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub
przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie,
jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy
odesłanie rzeczy przed jego upływem.
2. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że
przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o
konieczności poniesienia tych kosztów.
3. Jeżeli umowę zawarto poza lokalem przedsiębiorstwa a rzecz dostarczono
konsumentowi do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy,
przedsiębiorca jest zobowiązany do odebrania rzeczy na swój koszt, gdy ze względu
na charakter rzeczy nie można jej odesłać w zwykły sposób pocztą.
4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące
wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia
charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że przedsiębiorca nie poinformował
konsumenta o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z wymaganiami art. 12 ust. 1 pkt
9.
Art. 35. 1. Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po
zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2, ma obowiązek zapłaty za
świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
2. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego
świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia.
Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest
wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
Art. 36. Konsument nie ponosi kosztów:
1) świadczenia usług, dostarczania wody, gazu lub energii elektrycznej w
przypadku, gdy nie są one oferowane w ograniczonej objętości lub w ustalonej
ilości, lub energii cieplnej, w całości lub w części, za czas do odstąpienia od
umowy, jeżeli:
a) przedsiębiorca nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od
umowy i skutkach jego wykonania zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 9 lub
b) konsument nie żądał spełniania świadczenia przed upływem terminu do
odstąpienia od umowy zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2;
2) dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym,
jeżeli:
a) konsument nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem
terminu do odstąpienia od umowy lub
b) konsument nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa
odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody, lub
c) przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21
ust. 1.
Art. 37. 1. W chwili odstąpienia przez konsumenta od umowy zawartej na
odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa wygasają powiązane z nią umowy
dodatkowe zawarte przez konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest
spełniane przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z
przedsiębiorcą. Konsument nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych
umów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35.
2. Jeżeli umowa dodatkowa została zawarta z osobą trzecią, przedsiębiorca
informuje tę osobę o odstąpieniu przez konsumenta od umowy.
Art. 38. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa
lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną
zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem
świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo
odstąpienia od umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad
którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed
upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana,
wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego
zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub
mająca krótki termin przydatności do użycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym
opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na
ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało
otwarte po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu
na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została
uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może
nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku,
nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
😎 w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał
w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca
świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub
dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub
konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w
odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo
programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli
opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy
o prenumeratę;
11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów
mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług
związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub
kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym,
jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed
upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez
przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
Art. 38a. Przepisy dotyczące konsumenta zawarte w niniejszym rozdziale stosuje
się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością
gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby
charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej
przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

________
Κώστας
oznacz moderatorów
mdrogeria
#21 Demiurg#

@kostas11 lektura na weekend 

oznacz moderatorów
la_nika
Moderatorka
Moderatorka

@Babyhoodua zobacz, w Twoich ofertach w zakładce Zwroty jest podany adres do zwrotu i informacja o kosztach zwrotu. Kupujący powinien odesłać przedmiot na podany w zakładce adres 🙂 

   Monika
   Moderatorka


   _____________
   Podziel się z nami swoją opinią o Allegro Gadane i wypełnij ankietę.
   
oznacz moderatorów
Babyhoodua
#9 Pomysłodawca#

Wielkie dzięki!
Temat zamknięty.

oznacz moderatorów
mdrogeria
#21 Demiurg#

@Babyhoodua bierzesz się za robotę , a nie zapoznajesz się z zasadami ? To tak jakbyś chciał zjeść zupę nie posiadając łyżki .

oznacz moderatorów