anuluj
Pokazywanie wyników dla 
Zamiast tego wyszukaj 
Czy miało to oznaczać: 

Uszkodzona przesyłka a brak protokołu o uszkodzeniu w obecności kuriera .

MAMY ROZWIĄZANIE!
AudiovintageHiFi
#7 Wielbiciel#

Uszkodzona przesyłka .Odbiorca nie sprawdził zawartości przesyłki przy kurierze,nie spisał protokołu w jego obecności.Zwrócił towar podając powód uszkodzenie w czasie transportu. Jak mam podejść do tego tematu. Jak ustrzec się negatywa od tego zakupu. Proszę o sposoby rozwiązania. Z góry dziękuję.

oznacz moderatorów
22 ODPOWIEDZI 22
xyz96
#21 Demiurg#

Od negatywa się nie ustrzeżesz. Kupujący nie ma obowiązku sporządzać żadnych protokołów szkody. Wymaganie protokołów stanowi klauzulę niedozwoloną z rejestru UOKiK. Za uszkodzenia towaru, także te powstałe w trakcie dostawy względem kupującego odpowiada sprzedawca. Jeśli kupujący odstąpił od umowy i to nie on uszkodził towar, należy mu się zwrot ceny towaru + kosztu dostawy do niego. Jeżeli nie otrzyma zwrotu wpłaty, może skorzystać z Programu Ochrony Kupujących, a jeśli Allegro przyzna mu rekompensatę, serwis może wymagać od Ciebie zwrotu jej kosztów, w przeciwnym razie może nałożyć na konto ograniczenia, do blokady włącznie.

oznacz moderatorów
mdrogeria
#21 Demiurg#

AudiovintageHiFi Ty odpowiadasz za przesyłkę do momentu jej doręczenia . Jesli oplaciłeś opcję ,, weryfikacja zawartości w obecności kuriera ,, i umieściłeś odpowiednią informację na paczce informując o tym odbiorcę możesz się powolać na niedopelnienie obowiązku przez odbiorcę . Negatywa i dyskusji w takim przypadku się nie ustrzeżesz .

oznacz moderatorów
LEW433
#21 Demiurg#

@AudiovintageHiFi Bywa także tak że nawet jakby klient chciał sprawdzić to kurier nie chce czekać, także wrzucają przesyłki przez płot(nie ma obowiżaku podpisu).

oznacz moderatorów
mdrogeria
#21 Demiurg#

lew433 jeśli jest opłacona opcja ,,weryfikacja zawartości w obecności kuriera ,, ??

oznacz moderatorów
LEW433
#21 Demiurg#

@mdrogeria Tak w tym przypadku, nie zawsze jest możliwa taka opcja.

oznacz moderatorów
mdrogeria
#21 Demiurg#

lew433 owszem , ale jeśli produkty są zbyt delikatne należy oferować przesyłkę z taką opcją .

oznacz moderatorów
LEW433
#21 Demiurg#

@mdrogeria I nie zawsze kupujący chce, dodatkowa oplata.

oznacz moderatorów
mdrogeria
#21 Demiurg#

lew433 decyzja odnoście formy dostawy należy do sprzedawcy , klient ma otrzymać produkt zgodny z opisem w takim stanie jakby zakupił stacjonarnie .

oznacz moderatorów
xyz96
#21 Demiurg#

@LEW433 A co to kupującego obchodzi? On ma zagwarantowaną prawem odpowiedzialność sprzedawcy za przesyłkę bez dodatkowych opłat 🙂

oznacz moderatorów
xyz96
#21 Demiurg#

@LEW433 Kurier nie musi czekać, można go wezwać do protokołu po dostawie, jednak wymóg sporządzenia takiego protokołu w jego obecności jest klauzulą niedozwoloną przez UOKiK 🙂

oznacz moderatorów
kostas11
#21 Demiurg#

@AudiovintageHiFi  Wbrew opinią kupujący też ma obowiązki, jeśli karton był uszkodzony i odebrał zrobił to na własną odpowiedzialność zwalnia Cię to z odpowiedzialności, uszkodzenie wewnętrzne zgłasza się do 7 dni o ile karton cały i wtedy Ty jako odpowiedzialny za paczkę reklamujesz a kupującemu wysyłasz nowy towar, jak nie ma protokołu obniżasz przy zwrocie za uszkodzenia bo klientowi upadł wyjmując z opakowania 🙂 Oczywiście reklamację musisz rozpatrzyć brak protokołu nie zwalnia z tego 🙂 

Na dowód interpretacja sądu dotyczy zapisów o reklamacji i wymagania protokołu http://orzeczenia.warszawa.so.gov.pl/content/$N/154505000005127_XVII_AmC_005137_2011_Uz_2012-02-21_0...

Dodatkowo należy zaznaczyć, że z chwilą wydania rzeczy sprzedanej przechodzą na kupującego korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy (art. 548 § 1 k.c.). Dochowanie przez kupującego wspomnianych aktów staranności jest niezbędne, aby sprzedawca mógł dochodzić ewentualnych roszczeń od przewoźnika. W myśl art. 74 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000r. nr 50, poz. 601 t.j.), jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia, przewoźnik ustala niezwłocznie protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Przewoźnik wykonuje te czynności także na żądanie uprawnionego, jeżeli twierdzi on, że przesyłka jest naruszona (ust. 1). Jeżeli po wydaniu przesyłki ujawniono ubytek lub uszkodzenie nie dające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, przewoźnik ustala stan przesyłki na żądanie uprawnionego zgłoszone niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki (ust. 3). Natomiast w świetle art. 76 ustawy, przyjęcie przesyłki przez uprawnionego bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia, chyba że:

1) szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki przez uprawnionego,

2) zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika,

3) ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika,

4) szkodę nie dającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.

W doktrynie podnosi się, że niewykonanie przez kupującego obowiązku zbadania rzeczy zgodnie z § 2 art. 545 k.c. wywołuje dwa negatywne dla niego skutki, mianowicie: po pierwsze – daje sprzedawcy możliwość podniesienia zarzutu, ze uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy nastąpiło po jej wydaniu, a więc już po przejściu ryzyka przypadkowego zniszczenia lub utraty rzeczy na kupującego i po drugie – pozwala sprzedawcy zwolnić się od odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę w takim zakresie, w jakim niezbadanie rzeczy spowodowało utrudnienie lub uniemożliwienie mu dochodzenia roszczeń od przewoźnika bądź ubezpieczyciela.

________
Κώστας
oznacz moderatorów
xyz96
#21 Demiurg#

@kostas11 Po raz kolejny powołujesz się tutaj na wyrok sądu sprzed wejścia w życie nowej ustawy konsumenckiej z 2014 roku, czym wprowadzasz w błąd.

oznacz moderatorów
kostas11
#21 Demiurg#

@xyz96  prawo się nie nie zmieniło rozmawiałem o tym z adwokatem, a nowa ustawa konsumencka nie ingeruje w Kc i prawo przewozowe więc jest to jak najbardziej aktualne 😞

Po drugie dziwne by to było że klient odbiera uszkodzony towar odsyła po miesiącu i utrudnia sprzedawcy dochodzenie odszkodowania za które płaci ubezpieczając paczkę 😞 

Przywołany powyżej przepis art. 545 § 1 k.c. nawiązuje do - wyrażonej w art. 354 k.c. - konieczności współdziałania wierzyciela i dłużnika w wykonaniu zobowiązania. Ponadto wskazuje on na obowiązki sprzedawcy i kupującego związane z wykonaniem umowy sprzedaży, w szczególności, gdy przedmiot umowy jest dostarczany przez przewoźnika. Z przedmiotowej regulacji wynika, że w tym ostatnim przypadku kupujący jest obowiązany do zbadania przesłanej mu rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju oraz do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika, gdyby w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, co może polegać np. na sporządzeniu protokołu reklamacyjnego, opisującego stwierdzone nieprawidłowości.

Po trzecie czytałem wypowiedź rzecznika konsumenta że klient odesłał na zwrot towar i przyszedł uszkodzony do sprzedawcy w transporcie ( rzecznik kazał oddać całość bo odbiorca nie zbadał rzeczy przy odbiorze i odebrał paczkę bez zastrzeżeń wiec prawo działa w dwie strony )

________
Κώστας
oznacz moderatorów
xyz96
#21 Demiurg#

@kostas11 Prawo się zmieniło, weszła w życie nowa ustawa konsumencka. Zakłada ona, między innymi, odpowiedzialność sprzedawcy względem konsumenta za uszkodzenia w transporcie. UOKiK dodał swoje - nie można wymagać protokołów sporządzanych w obecności kuriera.

Mój adwokat mówi co innego 🙂

oznacz moderatorów
Vryko
#18 Luminarz#

@AudiovintageHiFi Pytanie - sprzedawałeś prywatnie, czy była to sprzedaż konsumencka? Pytam, jako że wszyscy piszą o odpowiedzialności sprzedawcy za wysyłkę do chwili jej odebrania, ale ten zapis dotyczy jedynie sprzedaży konsumenckiej. Podstawa:

"kc, Art. 548. § 1. Z chwilą wydania rzeczy sprzedanej przechodzą na kupującego korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy.

§ 2. Jeżeli strony zastrzegły inną chwilę przejścia korzyści i ciężarów, poczytuje się w razie wątpliwości, że niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na kupującego z tą samą chwilą.

Art. 544. § 1. Jeżeli rzecz sprzedana ma być przesłana przez sprzedawcę do miejsca, które nie jest miejscem spełnienia świadczenia, poczytuje się w razie wątpliwości, że wydanie zostało dokonane z chwilą, gdy w celu dostarczenia rzeczy na miejsce przeznaczenia sprzedawca powierzył ją przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju."

Dla sprzedaży konumenckiej zaś:

"Art. 548 § 3. Jeżeli rzecz sprzedana ma zostać przesłana przez sprzedawcę kupującemu będącemu konsumentem, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na kupującego z chwilą jej wydania kupującemu. Za wydanie rzeczy uważa się jej powierzenie przez sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez kupującego. Postanowienia mniej korzystne dla kupującego są nieważne"

______________
Sołtys Allegro
oznacz moderatorów
xyz96
#21 Demiurg#

Jako firma.

Jeśli już powołujesz się na art. 544 Kc, to w pełni brzmi on tak;

§ 1.
Jeżeli rzecz sprzedana ma być przesłana przez sprzedawcę do miejsca, które nie jest miejscem spełnienia świadczenia, poczytuje się w razie wątpliwości, że wydanie zostało dokonane z chwilą, gdy w celu dostarczenia rzeczy na miejsce przeznaczenia sprzedawca powierzył ją przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju.
 
§ 2.
Jednakże kupujący obowiązany jest zapłacić cenę dopiero po nadejściu rzeczy na miejsce przeznaczenia i po umożliwieniu mu zbadania rzeczy.
oznacz moderatorów
Vryko
#18 Luminarz#

@xyz96 przy przedpłacie to raczej nie ma zastosowania. Ale oczywiście masz rację. 

______________
Sołtys Allegro
oznacz moderatorów
kostas11
#21 Demiurg#

@xyz96  ja się powołuję na konkretną interpretację sądu bo wyrwanie z ustawy jednego paragrafu nie ma tu nic do rzeczy 😞 

Obydwie strony są zobowiązane do współdzielenia w wykonaniu swoich zobowiązań, nie spisanie protokołu utrudnia sprzedawcy dochodzenie prawa z ubezpieczenia 😞

________
Κώστας
oznacz moderatorów
kostas11
#21 Demiurg#

@Vryko  ale to bardziej ma zastosowanie przy zaginięciu przesyłki, wtedy osoba prywatna ma przechlapane 🙂

W poście paczka została odebrana bez zastrzeżeń, więc można się domyślać że towar mógł upaść kupującemu 😞

Kupujący też mają obowiązki odebrania rzeczy i zbadania jej 🙂

________
Κώστας
oznacz moderatorów