anuluj
Pokazywanie wyników dla 
Zamiast tego wyszukaj 
Czy miało to oznaczać: 

Uszkodzony towar

Client:38747849
#8 Zapaleniec#

Witam. Zakupiłem część blacharska do samochodu która przyszła uszkodzona najprawdopodobniej w drodze. Rozmawiałem ze sprzedawcą ( firma) który mówi że mogłem otworzyć paczkę przy kurierze. Fakt że otworzyłem dopiero 4 dni po dostarczeniu. Jak to rozwiązać? Sprzedawca wymiguje się, rozmawiał z kurierem który też umywa ręce. 

oznacz moderatorów
5 ODPOWIEDZI 5

kostas11
#21 Demiurg#

@Client:38747849 to było przy odbiorze ustalić winę przewoźnika a Ty odebrałeś bez zastrzeżeń wiec zwalnia to sprzedawcę z odpowiedzialności 😞 Bez protokołu i ustalenia winy przewoźnika lub sprzedawcy, do uszkodzenia mogło dojść po odebraniu paczki przez 4 dni mogło się wiele wydarzyć 🙂

Tu masz interpretację sądu 

http://orzeczenia.warszawa.so.gov.pl/content/$N/154505000005127_XVII_AmC_005137_2011_Uz_2012-02-21_0...

Przywołany powyżej przepis art. 545 § 1 k.c. nawiązuje do - wyrażonej w art. 354 k.c. - konieczności współdziałania wierzyciela i dłużnika w wykonaniu zobowiązania. Ponadto wskazuje on na obowiązki sprzedawcy i kupującego związane z wykonaniem umowy sprzedaży, w szczególności, gdy przedmiot umowy jest dostarczany przez przewoźnika. Z przedmiotowej regulacji wynika, że w tym ostatnim przypadku kupujący jest obowiązany do zbadania przesłanej mu rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju oraz do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika, gdyby w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, co może polegać np. na sporządzeniu protokołu reklamacyjnego, opisującego stwierdzone nieprawidłowości. Dodatkowo należy zaznaczyć, że z chwilą wydania rzeczy sprzedanej przechodzą na kupującego korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy (art. 548 § 1 k.c.). Dochowanie przez kupującego wspomnianych aktów staranności jest niezbędne, aby sprzedawca mógł dochodzić ewentualnych roszczeń od przewoźnika. W myśl art. 74 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000r. nr 50, poz. 601 t.j.), jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia, przewoźnik ustala niezwłocznie protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Przewoźnik wykonuje te czynności także na żądanie uprawnionego, jeżeli twierdzi on, że przesyłka jest naruszona (ust. 1). Jeżeli po wydaniu przesyłki ujawniono ubytek lub uszkodzenie nie dające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, przewoźnik ustala stan przesyłki na żądanie uprawnionego zgłoszone niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki (ust. 3). Natomiast w świetle art. 76 ustawy, przyjęcie przesyłki przez uprawnionego bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia, chyba że:

1) szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki przez uprawnionego,

2) zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika,

3) ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika,

4) szkodę nie dającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.

W doktrynie podnosi się, że niewykonanie przez kupującego obowiązku zbadania rzeczy zgodnie z § 2 art. 545 k.c. wywołuje dwa negatywne dla niego skutki, mianowicie: po pierwsze – daje sprzedawcy możliwość podniesienia zarzutu, ze uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy nastąpiło po jej wydaniu, a więc już po przejściu ryzyka przypadkowego zniszczenia lub utraty rzeczy na kupującego i po drugie – pozwala sprzedawcy zwolnić się od odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę w takim zakresie, w jakim niezbadanie rzeczy spowodowało utrudnienie lub uniemożliwienie mu dochodzenia roszczeń od przewoźnika bądź ubezpieczyciela.

________
Κώστας
oznacz moderatorów

LEW433
#21 Demiurg#

@Client:38747849 Nie da kurier otworzyć, masz 7dni na zgłoszenie do przewoźnika, napisz taki protokół szkody i wówczas składasz reklamację u sprzedającego i niech on się "kontaktuje " z przewoźnikiem, Wezwij kuriera sporządź protokół szkody, masz na taki protokół 7dni od odebrania i otwórz dyskusje wówczas ze sprzedającym. To odpisał Ci sprzedający nie daj się zastraszyć takimi "wklejkami".

oznacz moderatorów

Client:38747849
#8 Zapaleniec#

Jeśli minęło 7 dni to nic nie można z tym zrobić? Dlatego że sprzedawca po zgłoszeniu przeze mnie problemu, rozwiązywał z kurierem sprawę przez kolejne 3 dni 🙄 Niestety zbyt długo to trwało. 

oznacz moderatorów

LEW433
#21 Demiurg#

Niewiele, ale załóż mu dyskusje i opisz to ponieważ dokładnie wiedział i mógł Cię o tym powiadomić że protokół szkody można było spisać w 7dni, czy on nie zrobił tego celowo? dyskusja masz tam pomoc Allegro: https://allegro.pl/moje-allegro/zakupy/dyskusje/nowa

oznacz moderatorów

Client:38747849
#8 Zapaleniec#

Ok. Dziękuję bardzo 

oznacz moderatorów